ENERGA – innowacje w optymalizacji wytwarzania, dystrybucji oraz popycie na energię

energa innowacjeGDAŃSK. – Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu wdrażania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.

Rada to organ opiniująco-doradczy Energa SA powołany przez Zarząd. Jej działalność skupia się na poszukiwaniu i propagowaniu nowych kierunków prac rozwojowych Grupy Energa w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym. Ponadto w wypracowaniu strategii innowacji oraz wsparciu procesu konsolidacji polityki Grupy w obszarze B+R+I. W jej skład wchodzi pięciu wybitnych polskich naukowców-elektroenergetyków z pięciu czołowych ośrodków akademickich kraju.

 – Liczymy, że pomysły, które będziemy wdrażać również dzięki współpracy z Radą, pozwolą nam znaleźć się w czołówce zmian wskazanych przez rząd, jako budowanie innowacyjnej gospodarki – mówił na spotkaniu z naukowcami prezes Kaśków.

 

Radzie przewodniczy prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

–  Będziemy patrzeć krytycznie, czasem studzić entuzjazm i wskazywać najbardziej wartościowe rozwiązania – podkreślał na posiedzeniu prof. Władysław Mielczarski. W 2006 roku, kiedy powstawały grupy energetyczne, celem powołania Energi było stworzenie firmy zdolnej do szybkiego przystosowania się do nowych wyzwań. Po 10 latach można patrzeć z satysfakcją, że Energa jest wiodącą firmą w kraju w zakresie innowacji i praktycznego ich wdrażania w elektroenergetyce.

Przemysław Piesiewicz, wiceprezes Energa SA podkreślał znaczenie Rady w procesie decyzyjnym związanym z selekcją i wyborem najlepszych rozwiązań technicznych w obszarze elektroenergetyki.

– Globalne trendy technologiczne transformują systemy elektroenergetyczne w kierunku modelu źródeł rozproszonych. Z wielu pomysłów, które powstają, jako odpowiedź na te zmiany, Rada pomoże nam przeanalizować oraz wybrać najlepsze rozwiązania i wdrożyć optymalne modele biznesowe – zaznaczał wiceprezes Piesiewicz.

Wśród największych wyzwań jakie stoją przed Grupą Energa, członkowie Rady wskazali stworzenie modelu zarządzania nastawionego na nowe rozwiązania. Naukowcy zakreślili obszary, w jakich szczególnie warto ich szukać. Najczęściej wskazywana była potrzeba zwiększenia elastyczności pracy systemu, zarówno po stronie wytwarzania, jak i dystrybucji oraz popytu – czyli sterowania ilością energii zużywanej przez odbiorców.

Według profesorów, celem innowacji nie jest „nowość sama w sobie”, ale zwiększenie rentowności firmy i lepsze wykorzystywanie posiadanego majątku. Zdaniem naukowców, aby osiągnąć te cele nie zawsze trzeba wdrażać nowinki techniczne – czasem wystarczy tylko zmiana myślenia.

Liczymy także na to, że Rada znacząco wesprze nasze prace analityczne nad strategią innowacji oraz nową polityką zarządzania obszarem R&D. Z pewnością przełoży się to na bardziej efektywne zarządzanie portfelem projektów innowacyjnych oraz wzrost konkurencyjności Grupy Energa na rynku krajowym – podsumował posiedzenie Rady Jan Chlebowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji w Energa SA. – Jesteśmy przekonani, że droga do efektywnego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w polskiej elektroenergetyce to optymalne wykorzystywanie narzędzi do zarządzania wysokim poziomem ryzyka projektowych startupów. Jak również komercjalizacja pozyskiwanych patentów, w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane przez światowych liderów innowacji w branży energetycznej.

_DSC0346.JPG

Rada Naukowa Techniczna ds. Innowacji w Grupie Energa działa w składzie:

prof. dr hab. Władysław Mielczarski – Przewodniczący Rady

Pracuje w Instytucie Elektroenergetyki swojej macierzystej uczelni – Politechniki Łódzkiej. Ma ponad 30-letnią praktykę w elektroenergetyce, z czego 10 lat pracował poza granicami Polski, m.in. w Australii, Kanadzie i Singapurze. Brał udział w projektowaniu i wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce. Kierował ponad 65 projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Ma w swoim dorobku 10 książek i wydań specjalnych, 21 rozdziałów w książkach, 45 artykułów w pismach naukowych oraz ponad 150 referatów.

Członek Europejskiego Instytutu Energii (European Energy Institute), grupy 16 ekspertów z krajów Unii Europejskiej, pełniących funkcję doradczą (think tank) w sprawach energetycznych dla instytucji i firm europejskich.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny – Wiceprzewodniczący Rady

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w roku 1985. W roku 1991 obronił pracę doktorską, a osiem lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na tej samej uczelni. Od roku 2004 posiada tytuł profesora nauk technicznych.

Obecnie zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Obszar jego zainteresowań badawczych to: modelowanie matematyczne, stabilność systemu elektroenergetycznego, sterowanie systemem elektroenergetycznym, zastosowanie sztucznej inteligencji do sterowania systemem elektroenergetycznym, modelowanie i sterowanie elektrowniami wiatrowymi.

prof. dr hab. inż. Janusz Badur

Absolwent Politechniki Krakowskiej, wieloletni pracownik Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, twórca Zakładu Konwersji Energii.

Od wielu lat zajmuje się termodynamiką i numeryczną termomechaniką specjalizując się w modelowaniu przepływów podlegających mieszaniu, przemianom fazowym i reakcjom chemicznym w warunkach silnej turbulencji mechanicznej i cieplnej. Autor ponad 200 publikacji i 3 monografii, promotor 30 doktoratów.

Odbyte staże naukowe w Ruhr-Universitat Bochum (1989-1993), Universite de Poitiers (1994), University of Manchester (1995), Universitat Karlsruhe (1996).

Od lat współpracuje z przemysłem w zakresie turbin parowych i gazowych, kotłów oraz pokrewnych zagadnień związanych z pracą elektrowni. Kierował wykonaniem ponad 80 ekspertyz.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Madajewski

Inżynier elektryk automatyk. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Obronił pracę doktorską z zakresu dynamiki systemów elektroenergetycznych (1983), a następnie przedstawił rozprawę habilitacyjną z zakresu układów przesyłowych prądu stałego (2004).

Od 2010 roku jest profesorem Instytutu Energetyki. W latach 1974-1988 pracował w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych Oddział Gdańsk, a od roku 1988 jest zatrudniony w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk. Od roku 1990 jest dyrektorem tej placówki. Specjalista w dziedzinie sterowania i regulacji systemów elektroenergetycznych.

Przez wiele lat brał udział w pracach EURELECTRIC w grupie R&D. Obecnie zaangażowany jest w aktywność Komitetu Studiów CIGRE (Komitet C2 – Sterowanie i Prowadzenie Ruchu Systemu) oraz EERA (European Energy Research Alliance) w grupach Smart Grid oraz WIND. Reprezentuje Polskę w EEGI (European Electric Grid Initiative), zajmującej się sprawami sieci, a zwłaszcza Smart Grid na poziomie UE. Kierował wieloma projektami badawczymi i wdrożeniowymi realizowanymi na zamówienie krajowej elektroenergetyki oraz EPRI i UCTE (obecnie ENTSO-E). Jest autorem lub współautorem ponad czterdziestu publikacji naukowych.

prof. dr hab. inż. Artur Wilczyński

Zajmuje się problemami naukowymi związanymi z planowaniem i eksploatacją systemów elektroenergetycznych. Jego prace badawcze dotyczą m.in. modelowania i prognozy procesów obciążeń elektrycznych, także w układzie (2D) i (3D), bezpieczeństwa elektroenergetycznego, badania struktury systemów taryfowych i ich oddziaływania na pobór energii elektrycznej, restrukturyzacji elektroenergetyki oraz tworzenia rynków energii, integracji generacji rozproszonej z systemem elektroenergetycznym, modelowania zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *