Ustawa śmieciowa po roku

Śmieci. Fot. Agencja CZAS

ROK OBOWIĄZYWANIA USTAWY ŚMIECIOWEJ. Od 1 lipca 2013 r. znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, popularnie zwana ustawą śmieciową nałożyła na gminy obowiązki odbioru odpadów powstających w gospodarstwach domowych, oznacza to w praktyce, iż wszyscy mieszkańcy gmin objęci zostali obowiązkiem uiszczania opłaty za odpady komunalne a gospodarowanie odpadami zostało scedowane na samorządy. W związku z powyższym Rady Gmin/Miast podjęły stosowne uchwały określające sposób gospodarowania odpadami w danej gminie. Gminy napisały nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku, ustalono sposoby obliczania opłaty za śmieci i jej wysokość, opracowano wzory deklaracji, określono częstotliwość opróżniania pojemników na śmieci oraz sposób segregacji odpadów.

Nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na Inspekcję Ochrony Środowiska dodatkowe zadania kontrolne. W planie pracy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na rok 2013 został uwzględniony cykl kontrolny przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Potrzeba jego przeprowadzenia wynikała z konieczności weryfikacji sprawności działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności weryfikacji danych dotyczących osiągania przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Od 16 lipca 2013 roku w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczęto kontrolę 10 % wytypowanych gmin województwa pomorskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości :

 • W 7 gminach nie osiągnięto wymaganych w 2012 roku poziomów recyklingu.
 • W 3 gminach nie zorganizowano przetargów na odbiór lub odbiór
  i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – odpady odbierane są przez gminne jednostki organizacyjne.
 • W kilku gminach nie dostosowano zapisów uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości do wprowadzonych ustawą z dnia 25 stycznia 2013r. zmian dających możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną oraz obligujących radę gminy do określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Brak spójności pomiędzy zapisami uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
  w zakresie częstotliwości odbioru odpadów.
 • Niezgodność stanu rzeczywistego z zapisami uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Zgodnie z regulaminem odpady opakowaniowe o charakterze surowcowym, powinny być zbierane
  w lokalnych punktach selektywnej zbiórki, tzw. dzwonach. Natomiast
  w rzeczywistości w 2/3 utworzonych punktów brak jest pojemników na papier.
 • Nieudostępnienie na stronie internetowej gminy wszystkich informacji wymaganych art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy (w tym o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WIOŚ podjął następujące działania pokontrolne:

 • Wydane zostały stosowane zarządzenia pokontrolne.
 • Skierowano wystąpienia do Wydziału Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
  w związku z niedostosowaniem zapisów uchwał do obowiązujących przepisów.
 • Gminom, w których wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie zorganizował przetargu wymierzono w drodze decyzji na podstawie art. 9z ust. 4 oraz art. 9zb ust. 2, administracyjne kary pieniężne w wysokości 50 000 zł każda. Gminy te to Brusy, Hel oraz gmina Sopot. Od decyzji gminy złożyły odwołania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W efekcie, w przypadku gminy Sopot GIOŚ uchylił decyzję i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Gmina zorganizowała częściowy przetarg na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym gminie Sopot wymierzono kolejną karę w wysokości 30 000 złotych, od decyzji tej gmina odwołała się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który do chwili obecnej nie rozpatrzył jeszcze odwołania.

Gmina Hel zorganizowała przetarg na odbiór odpadów komunalnych w sposób prawidłowy. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary zostało umorzone.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie rozpatrzył jeszcze odwołania gminy Brusy.

 • Gminnej jednostce organizacyjnej w Sopocie została wymierzona kara za nieterminowe złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwszy kwartał.

Ponadto w roku 2013 skontrolowane zostały wszystkie Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W roku 2014, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do kontroli wytypowano kolejne 10 % gmin województwa pomorskiego. Kontrole zostały rozpoczęte

w III kwartale 2014 roku. Trwają również kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

WNIOSKI KOŃCOWE I SPOSTRZEŻENIA WIOŚ:

 • Wszystkie Rady Gmin podjęły obligatoryjne uchwały wymagane ustawą.
 • Gminy wprowadziły systemy selektywnej zbiórki odpadów a także same bądź wspólnie z innymi gminami utworzyły punkty selektywnej zbiórki odpadów tzw. PSZOKI.
 • Gminy prowadzą rejestry działalności regulowanej.

W roku 2014 :

 • Na 123 gminy województwa pomorskiego wszyscy wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miasta złożyli sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Jedno sprawozdanie przekazano po terminie ustawowym. Za złożenie po terminie sprawozdania , na podstawie art. 9z ust. 1 i art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymierzona została administracyjna kara pieniężna.
 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wspólnie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego po weryfikacji sprawozdań gmin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 roku wezwał 73 gminy do korekty sprawozdania. Aktualnie do WIOŚ wpływają poprawione sprawozdania, które podlegają ponownej weryfikacji.
 • W sprawozdaniach najczęściej nieprawidłowo określano sposób zagospodarowania odpadów w poszczególnych instalacjach oraz procesy,
  w wyniku których przetwarzano odpady: odzysk, recykling czy też przygotowanie do ponownego użycia odpadów. Błędy wpływały na konieczność ponownego obliczenia poziomów: ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych oraz odpowiedniego poziomu dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Gminom niełatwo zweryfikować, czy mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej segregują odpady z uwagi na wspólne pojemniki dla całego budynku
 • Odpady trafiają do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Reasumując, pierwsze miesiące wdrażania ustawy śmieciowej pokazały jak wiele problemów stoi przed władzami gmin. W konsekwencji mieszkańcy borykali się

z problemem braku pojemników na śmieci, stare były zabierane przez dotychczasowego przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem odpadów, nowych nie dostarczono na czas. Pojemniki były przepełnione z uwagi na zbyt niską częstotliwość odbioru odpadów. Firmy, które były wyłonione w wyniku przetargu na odbiór odpadów nie wywiązywały się początkowo z obowiązku terminowego odbioru odpadów komunalnych co powodowało lokalne uciążliwości odorowe. Wówczas do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zaczęły wpływać liczne interwencje od mieszkańców z prośbą o podjęcie działań. Wszystkie wnioski kierowane były niezwłocznie do właściwych terenowo organów gmin, które podejmowały działania naprawcze. Po upływie roku od wdrożenia przepisów ustawy śmieciowej na terenie województwa pomorskiego nie występują problemy związane z brakiem pojemników na śmieci czy nieodbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców. Jednakże pomimo tego, iż obowiązek odbioru odpadów komunalnych spoczywa na gminach zdarzają się sytuacje deponowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. I tak w parkach, w lesie, na łąkach, na parkingach, na terenach opuszczonych posesji powstają dzikie wysypiska śmieci.

W związku z tym Wojewoda Pomorski wspólnie z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska zainicjowali akcję pt. „ STOP ABSURDOM ŚMIECIOWYM – PŁACISZ NIE PODRZUCAJ . Akcja trwa od dnia 15 stycznia 2014 roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej WIOŚ www.gdansk.wios.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

Zbigniew Macczak

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *