Energa: bez zmian personalnych, z nową strategią na trudne czasy w energetyce

GDAŃSK. Grupa Energa ma dwa cele w nowej strategii – rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz rozszerzonej oferty dla klientów. 15 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła Strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Nie podjęto natomiast zmian personalnych w Zarządzie Energii, o czym spekulują media.

Głównymi fundamentami dla realizacji tych celów będą: innowacyjność, partnerstwa strategiczne i bezpieczeństwo finansowe. Projekty zawarte w Strategii mają zapewnić rozwój Grupy w coraz bardziej wymagającym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, przynosząc akcjonariuszom wymierne korzyści, a spółce – trwałą przewagę konkurencyjną – poinformował w komunikacie dla mediów Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA.

Nowością zaproponowaną przez Energę, która dysponuje siecią światłowodową, jest możliwość komercyjnego wykorzystanie tej zbudowanej już infrastruktury.

Energa poinformowała media, dzień przed publiczną prezentacją swojej nowej Strategii na lata 2016-2025, że chce się skoncentrować na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz nowej, rozszerzonej oferty dla klientów. Rozwój w tych dwóch obszarach – Klient i Infrastruktura – ma pozwolić grupie kapitałowej uzyskiwać stabilne przychody i zwiększać wartość przedsiębiorstwa.

Strategię  Grupy Energa na lata 2016-2025 wraz z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2016-2025  zatwierdziła 15 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza spółki. Media branżowe oraz „Gazeta Wyborcza” spekulowały, że Rada może dokonać zmian we władzach spółki. Od kilku dni mówi się bowiem o „nowej zmianie” w spółkach zależnych od rządu. Jednakże w Grupie Energa działa Zarząd powołany przez ekipę b. ministra skarbu, Dawida Jackiewicza.

energa-morawiecki

Wicepremier Morawiecki w Enerdze – media spekulują na temat zmian personalnych w Zarządzie (wg koncepcji wicepremiera)?

Nowa Strategia ma być w środę zaprezentowana przez Zarząd na giełdzie warszawskiej.

Co zawiera strategia? Energa podała w komunikacie, że na nowe czasy ma dwa cele i pięć programów. Planuje następujące działania:

 • EBITDA – 2,4 mld zł w 2020 r., 3 mld zł – w 2025 r.
 • Koncentracja na kliencie – 100 mln zł EBITDA z nowych produktów do 2020 r.
 • Plan Inwestycyjny – 20,6 mld zł do 2025 r.
 • Inwestycje oparte na partnerstwach strategicznych i rynku regulowanym
 • Utrzymanie ratingu inwestycyjnego
 • Wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie

Energa chce się skoncentrować na dwóch celach: rozwoju nowoczesnej infrastruktury w ramach biznesu regulowanego oraz nowej, rozszerzonej oferty dla klientów. Rozwój w tych dwóch obszarach – Klient i Infrastruktura – pozwoli Grupie uzyskiwać stabilne przychody i zwiększać wartość przedsiębiorstwa.

Dostosować modelu działania do zachodzących zmian

Rynek energii ulega dynamicznym zmianom, a spółki energetyczne działają pod presją, spowodowaną stagnacją popytu, rozwojem OZE, niskimi hurtowymi cenami energii oraz presją konkurencyjną w obszarze sprzedaży. Tradycyjna energetyka ewoluuje od centralnej do rozproszonej generacji, od dochodowej dystrybucji do niezależności energetycznej, od tradycyjnej sprzedaży w stronę rynku wielu nowych graczy i nowych technologii. Utrzymanie pozycji rynkowej wymaga od spółek energetycznych dostosowania modelu działania do zachodzących zmian.

Energa tłumaczy, że zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Strategia Grupy Energa na lata 2016–2025 jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym. Budowa nowej i modernizacja już istniejącej infrastruktury wytwórczej i sieciowej, zobowiązania klimatyczne, dywersyfikacja dostaw to zadania, jakie muszą zostać zrealizowane w najbliższych latach.

Zdefiniowaliśmy potrzeby rynku i do nich dostosowujemy model biznesowy Grupy i jej działania – wyjaśnia w komunikacie dla mediów Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA. – Nowa strategia rozwoju opiera się na dwóch filarach: zaawansowanych usługach dla klientów i rozbudowie infrastruktury. Pierwszy cel będzie realizowany poprzez kompleksową, wieloproduktową ofertę dla klientów. Drugi – w ramach biznesu regulowanego. Przy czym dostrzegamy potencjał nie tylko w dystrybucji, ale także w wytwarzaniu energii – poprzez uczestnictwo Grupy w rynku mocy, aukcjach OZE. Głównymi fundamentami dla realizacji tych celów będą: innowacyjność, partnerstwa strategiczne i bezpieczeństwo finansowe. Projekty zawarte w Strategii mają zapewnić rozwój Grupy w coraz bardziej wymagającym i zmieniającym się otoczeniu rynkowym, przynosząc akcjonariuszom wymierne korzyści, a spółce – trwałą przewagę konkurencyjną

Energa, dostrzegając w przechodzącym transformację rynku energetycznym nowe możliwości biznesowe, określiła dwa obszary, w ramach których realizowane będą cele strategiczne, zapewniające długoterminowy wzrost wartości Grupy:

Klient

Budowa zorientowanego na klienta modelu biznesowego, który umożliwi efektywne zarządzanie wartością dla klientów w oparciu o spójną ofertę produktów i usług, rozwój nowych obszarów oraz kulturę innowacyjności.

Infrastruktura

Rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej, odpowiadającej przyszłym wymaganiom systemu elektroenergetycznego i pozwalającej na zwiększenie stabilności przychodów Grupy. Energa zamierza realizować ten cel w ramach działalności regulowanej, opierając się na partnerstwach strategicznych przy projektach inwestycyjnych, które budować będą wartość dla akcjonariuszy i umożliwią rozwój biznesu wokół klienta.

W jaki sposób Energa chce zrealizować ambitny cel (EBITDA w wysokości 2,4 mld zł w 2020 r. i 3,0 mld zł w 2025 r.)? Zarząd zakłada kontynuację efektywnego wykorzystania posiadanych aktywów oraz wdrożenie pięciu programów strategicznych:

1. Rozbudowa inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii

 • 100 proc. zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (liczniki AMI): 75 proc. do 2020 r. i 100 proc. do 2025 r.
 • spełnienie wymogów taryfy jakościowej: SAIDI, SAIFI, czas realizacji przyłączenia

Energa planuje rozbudowę inteligentnej i niezawodnej sieci dystrybucji energii elektrycznej dającej możliwości wprowadzenia magazynowania i lokalnego zarządzania energią. Plany szczegółowe strategii dotyczące zaawansowanej oferty przewidują m.in. zainstalowanie 100 proc. zdalnie obsługiwanych układów pomiarowych (tzw. Inteligentnych liczników) do 2020 roku, spełnienie wymogów taryfy jakościowej SAIDI (średni czas awarii) i SAIFI (średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę) oraz wymogów związanych z czasem realizacji przyłączenia odbiorcy energii.

2. Infrastruktura światłowodowa

 • działalność w zakresie rozwoju sieci dostępu do Internetu szerokopasmowego, głównie w oparciu o wykorzystanie istniejących aktywów

Energa dysponuje siecią światłowodową na części obsługiwanych obszarów. Jej przepustowość jest wykorzystywana jedynie w pewnym stopniu na wewnętrzne potrzeby Grupy. Możliwe jest komercyjne wykorzystanie tej zbudowanej już infrastruktury i jej rozwój oraz osiągnięcie wyższych przychodów. Do końca 2017 r. spółka zamierza opracować model działania w tym zakresie.

elektrownia-na-wisle

3. Wykorzystanie regulacji stabilizujących przychody

 • nowy blok klasy 1000 MW Ostrołęka C:

– stan gotowości do realizacji inwestycji do 2018 r.

– oddanie bloku do eksploatacji do końca 2023 r.

– projekt rentowny dzięki rynkowi mocy i korzystnej umowie na dostawy węgla

– EBITDA/CAPEX – 5, 5 proc. przez pierwsze 5 lat eksploatacji

 • utrzymanie i rozwój CHP

– budowa w Kaliszu, po wygranej aukcji, bloku na biomasę

– inwestycje na obecnych aktywach, np. w Elblągu

– średnie nakłady na CHP – 50 mln zł rocznie

Nowa strategia Energi w energetyce konwencjonalnej odpowiada na dwa wyzwania: po pierwsze bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a po drugie możliwości, jakie dla tego obszaru stwarzają nowe regulacje w zakresie rynku mocy. Budowa nowych mocy będzie odbywać się we współpracy z partnerami strategicznymi. Bazując na zastosowaniu najbardziej efektywnych technologii, Grupa Energa ma podstawy do budowy wartości dla akcjonariuszy również w tym obszarze.

4. Utrzymanie silnej pozycji w OZE

 • projekt Wisła: decyzja środowiskowa na realizację 2. stopnia na Wiśle w 2017 r., pozwolenie na realizację – do 2020 r.
 • moc zainstalowana innych nowych projektów OZE – 50 MW do 2020 r.

Energa zakłada również utrzymanie silnej pozycji w zakresie OZE, dzięki realizacji projektu budowy drugiego stopnia na Wiśle. Grupa Energa będzie pokrywać nakłady na realizację części energetycznej tego projektu.

5. Klient:

 • przejście od sprzedawcy energii elektrycznej do dostawcy mediów oraz zintegrowanych rozwiązań dla domu, biznesu i samorządów
 • szeroka oferta produktowa, dzięki której planuje się uzyskać: 100 mln zł EBITDA w 2020 r. i 300 mln zł EBITDA w 2025 r.
 • nowe kanały sprzedaży i nowe rozwiązania IT
 • reorganizacja procesów sprzedaży, obsługi i rozliczeń

Do końca 2017 roku spółka planuje zapewnić obsługę klientów w jednym środowisku informatycznym, a także zaprojektować i zbudować analityczną hurtownię danych pełniącą rolę centralnego repozytorium. Dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego zorientowanego na klientów i rozwój nowych obszarów działalności, spółka realnie umocni swoją obecność na rynku. Bogata oferta dla klientów, biznesu czy samorządów wykorzysta innowacyjne rozwiązania, w których Energa ma już zebrane doświadczenie.

Grupa jest liderem w instalacji inteligentnych liczników poboru energii (AMI) – korzysta z nich już ponad 800 tysięcy klientów Energi. Pozwalają one stosować rozwiązania do zarządzania i świadomego korzystania z energii elektrycznej, przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii.

Klientom biznesowym, Energa – jako lider zarządzania popytem na energię elektryczną (DSR) – oferuje komercyjne redukcje poboru mocy, wynagradzając ich za ograniczenie zużycia energii na żądanie. Natomiast pierwszy w Polsce magazyn energii, o mocy 0,75 MW i 1,5 MWh pojemności, w połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i istniejącymi źródłami wiatrowymi, biogazownią oraz odbiorcami, pozwolił Grupie stworzyć Lokalny Obszar Bilansowania, na którym będzie testowane świadczenie usług systemowych i regulacyjnych.

Oferta dla samorządów budowana będzie na bazie doświadczeń zgromadzonych m.in. w ramach projektu Smart Toruń, który łączy wiele elementów – modernizacja sieci, wytwarzanie energii, czy inteligentne oświetlenie uliczne, pozwalają zarządzać popytem na energię. Energa prowadzi też badawczy projekt eMobility i jest pierwszą polską spółką, która kompleksowo bada preferencje polskich użytkowników aut elektrycznych. W Trójmieście zbudowała sieć punktów ładowania samochodów elektrycznych i planuje dalszą jej rozbudowę.

– Strategia na najbliższe pięć lat odzwierciedla nasze podejście do dynamicznych zmian zachodzących w energetyce, precyzyjnie definiuje cele i sposoby ich uzyskania – wyjaśnia Przemysław Piesiewicz, wiceprezes ds. strategii rozwoju. – Stabilność biznesu opieramy na odpowiednich regulacjach zarówno w dystrybucji jak i wytwarzaniu energii a rynkowe szanse dostrzegamy w działaniu nowej oferty biznesowej, która do 2020 r. wniesie do wyniku grupy ok 100 mln zł EBITDA. Nasz ogromny potencjał do budowania innowacyjności zostanie ujęty w realne projekty, bazujące na dotychczasowych doświadczeniach naszych i partnerów.

Wiceprezes Piesiewicz podkreśla, że proponowane rozwiązania i produkty są nowoczesne, niekiedy prekursorskie.

To konkretne podejście do klienta, uzyskującego wartość dodaną we współpracy z nami. W najbliższym czasie zaoferujemy ok. 100 produktów podzielonych na 38 ekosystemów produktowych. Optymalną obsługę zrealizuje nowa struktura organizacyjna. Włączamy się aktywnie w tworzenie nowoczesnych sieci internetowych w kraju. Dziś mamy ok. 600 łączy światłowodowych, o łącznej długości 5,3 tys. km, na których dysponujemy wolnymi przepustowościami. Chcielibyśmy wraz z partnerami wypracować modele oparte o tę infrastrukturę, które rozszerzą wachlarz usług dla klientów.

Plan Inwestycyjny

Projekty, które umocnią pozycję rynkową Grupy Energa, mają być realizowane w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2016-2025”, przyjętego razem ze Strategią. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych Grupy Energa w trzech segmentach: Dystrybucja, Wytwarzanie i Sprzedaż w latach 2016 – 2025 ma wynieść ponad 20,6 mld zł. Zgodnie z założeniami, 65 proc. puli nakładów podstawowych zostanie poniesionych w Segmencie Dystrybucji na budowę wartości regulacyjnej aktywów oraz dotrzymanie wymogów jakościowych pracy OSD. W Segmencie Wytwarzania realizowane będą inwestycje związane z modernizacją aktywów oraz budową nowych mocy, na które przeznaczone zostanie ok. 30 proc. środków. Potencjał infrastruktury wytwórczej Grupy wzmocniony zostanie w szczególności poprzez budowę nowoczesnej, wysokosprawnej elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW oraz budowę elektrowni wodnej na drugim stopniu na Wiśle o mocy ok. 80 MW. Pozostałe nakłady inwestycyjne przeznaczone zostaną m.in. na działalność Segmentu Sprzedaży związaną z obsługą klientów, rozwój nowych obszarów aktywności biznesowej oraz wspieranie podstawowych procesów działalności Grupy.

Strategia Grupy zakłada realizację projektów zachowujących bezpieczeństwo finansowe Grupy. Zarząd Energa SA postrzega je jako utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym i kowenantu finansowego poniżej 3,5 (dług netto/ EBITDA). Umożliwi to zrównoważony harmonogram ponoszenia wydatków, partnerstwa strategiczne przy kluczowych inwestycjach, takich jak Ostrołęka C czy projekt Wisła, które dodatkowe będą wspierane polityką regulacyjną państwa.

– Ciężar finansowania będzie rozłożony w czasie, z największymi wydatkami w latach 2021-2023 – – wyjaśnia w komunikacie dla mediów Mariusz Rędaszka, wiceprezes ds. finansowych. – W przypadku Ostrołęki C scenariusz bazowy zakłada, iż udział kapitałowy w przedsięwzięciu będą miały po połowie Energa i Enea. Nie wykluczamy, że na dalszym etapie projektu, np. po pierwszej aukcji mocowej, dołączy do nas partner finansowy, który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów. Natomiast warunki współpracy z PGG w zakresie dostaw węgla kamiennego gwarantują stabilne dostawy w cenie optymalizującej koszty eksploatacji elektrowni. Formuła cenowa oparta o określony poziom marży zapewnia rentowność projektu Ostrołęka C. Na partnerstwie opieramy też realizację projektu Wisła, w którym Energa finansować będzie jedynie część energetyczną.

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego, w którym zakończenie ponoszenia najbardziej znaczących wydatków przewiduje się w 2023 r.

Misja, wizja i wartości

Podstawą, na której Energa opiera swoją strategię i działania, jest misja:

Rozwijamy się, dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom

Kierunek rozwoju określa wizja Grupy ENERGA na kolejne lata:

W zrównoważony sposób realizujemy cele akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *