Dobra sprzedaż obligacji

W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada 2013 r., a więc miesiąca w którym oferowana była Listopadowa 13-tka. Dominujący wpływ na ten dobry wynik miała Grudniowa 14-tka, której wartość sprzedaży wyniosła 486,7 mln zł. W całym 2014 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,72 mld zł. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu

i w całym 2014 roku.

W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada 2013 r., a więc miesiąca w którym oferowana była Listopadowa 13-tka. Dominujący wpływ na ten dobry wynik miała Grudniowa 14-tka, której wartość sprzedaży wyniosła 486,7 mln zł. W grudniu odnotowano też rekordowo wysoką miesięczną wartość sprzedaży obligacji oszczędnościowych w drodze zamiany – 386,9 mln zł, z czego 326,2 mln zł stanowiły obligacje nabyte za Listopadową 13-tkę.

W całym 2014 roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2,72 mld zł. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Sprzedaż obligacji detalicznych w grudniu 2014 roku

Poza emisją specjalną w grudniu 2014 roku trwała sprzedaż obligacji DOS1216 (2-letnich), TOZ1217 (3-letnich), COI1218 (4-letnich) oraz EDO1224 (10-letnich). W tym czasie inwestorzy indywidualni zdecydowali się nabyć rządowe papiery dłużne o wartości nominalnej 685,7 mln zł. Grudniowa sprzedaż była prawie czterokrotnie wyższa niż średnia miesięczna sprzedaż w pierwszych jedenastu miesiącach 2014 roku (185 mln zł).

Grudniowa 14-tka była trzecią niestandardową sprzedażą obligacji krótkookresowych. Doświadczenia z dwóch poprzednich emisji oraz dobre wyniki sprzedaży Grudniowej 14-tki potwierdziły, że obligacje tego typu mogą być wykorzystywane również jako nieco bardziej aktywny instrument zarządzania długiem. Powtarzanie podobnych emisji w przyszłości może mieć miejsce w przypadku występowania zapotrzebowania budżetu na krótkoterminowe finansowanie, wykupu dużej puli obligacji oszczędnościowych i popytu na tego typu instrumenty. Krótkookresowe obligacje oszczędnościowe mogłyby uzupełniać sprzedaż papierów hurtowych, a jednocześnie okresowo przypominać o pozostałych rodzajach obligacji oszczędnościowych. Sprzedaż krótkookresowych obligacji nie tylko bowiem nie „kanibalizuje” popytu na standardowe obligacje oszczędnościowe, ale wręcz zwiększa zainteresowanie tymi papierami. W grudniu wartość sprzedaży standardowych obligacji 2-, 3-, 4- i 10-letnich wyniosła prawie 200 mln zł i była wyraźnie wyższa niż średnia w pozostałych jedenastu miesiącach 2014 r. (159 mln zł).

Po raz pierwszy obligacje z emisji specjalnej można było kupić w drodze zamiany. Za pomocą tej opcji nabyto aż 56,2% Grudniowej 14-tki, a prawie 40% środków pochodzących z Listopadowej 13-ki przeznaczono na przedłużenie oszczędzania poprzez zakup nowych obligacji oszczędnościowych. Posiadacze wykupywanej Listopadowej 13-tki kupowali w drodze zamiany nie tylko Grudniową 14-tkę (261,8 mln zł), ale również obligacje 2-letnie (48,3 mln zł), 4-letnie (11,1 mln zł), 3-letnie (2,8 mln zł) i 10-letnie (2,2 mln zł). Wydaje się więc, że udało się nam pozyskać nowe grono oszczędzających na dłuższy czas. mówi Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Krótkookresowe obligacje oszczędnościowe – Grudniowa 14-tka

W grudniu 2014 roku wartość sprzedaży Grudniowej 14-tki wyniosła 486,71 mln zł. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Rentowność Grudniowej 14-tki to 2,14% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje o wartości nominalnej 273,7 mln zł, co stanowiło 56,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS1216

W grudniu 2014 roku sprzedano obligacje DOS1216 o wartości nominalnej 118,14 mln zł w tym 1,11 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,20%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 67,5 mln zł, co stanowiło 57,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ1217

W grudniu 2014 roku sprzedano obligacje TOZ1217 o wartości nominalnej 12,48 mln zł, w tym 207,8 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,40% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 3,7 mln zł, co stanowiło 29,6% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI1218

W grudniu 2014 roku sprzedano obligacje COI1218 o wartości nominalnej 27,68 mln zł, w tym 455,2 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,60%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 18 mln zł, co stanowiło 65,2% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe EDO1224

W grudniu 2014 roku sprzedano obligacje EDO1224 o wartości nominalnej 40,66 mln zł, w tym 25,05 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 3,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 24 mln zł, co stanowiło 59% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Podsumowanie sprzedaży obligacji Skarbu Państwa w 2014 roku.

W 2014 roku Skarb Państwa sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 2,72 mld zł. To drugi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Znaczący wpływ na wyniki sprzedaży w ubiegłym roku miały emisje krótkookresowych obligacji skarbowych – Lutowej 7-ki (282,2 mln zł) i Grudniowej 14-tki (486,7 mln zł). W lutym Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 474,7 mln zł, a w grudniu 685,7 mln zł.

Struktura sprzedaży obligacji oszczędnościowych w 2014 r.

Wprowadzanie niestandardowych obligacji, powiązane z akcją informacyjno-reklamową, zaowocowało ogólnym wzrostem zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi i przełożyło się na dobre wyniki sprzedażowe pozostałych obligacji, w tym zwłaszcza obligacji dwuletnich.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2014 r. wyniosła:

  • Lutowa 7-ka – 282,2 mln zł

  • Grudniowa 14-tka – 486,7 mln zł

  • 2-letnie – 1.201,8 mln zł

  • 3-letnie – 205,8 mln zł

  • 4-letnie – 302,6 mln zł

  • 10-letnie – 241,9 mln zł

Struktura sprzedaży w 2014 roku wskazuje, że nabywcy najchętniej kupowali obligacje o krótkim horyzoncie czasowym czyli Lutową 7-kę, Grudniową 14-tkę oraz obligacje dwuletnie. W 2014 roku sprzedano je za łączną kwotę 1.970,6 mln zł, czyli 72,4% całej sprzedaży.

Mimo dominującej sprzedaży w 2014 r. obligacji oszczędnościowych o najkrótszych terminach wykupu, porównanie struktury sprzedaży w okresie ostatnich 10 lat pokazuje rosnący udział w sprzedaży obligacji 4- i 10-letnich, w tym również tych nabywanych w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w styczniu 2015 roku

Typ obligacji

Cena emisyjna

(w zł)

Oprocentowanie

Wypłata

odsetek

Typ

obligacji

Okres sprzedaży

DOS0117

2-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

stałe, 2,00%

kapitalizacja po roku, wypłata po 2 latach

oszczędnościowa

1.01.2015 – 31.01.2015

TOZ0118

3-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 2,40%1

WIBOR 6M2

co ½ roku

oszczędnościowa

1.01.2015 – 31.01.2015

COI0119

4-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 2,60%1

inflacja3+ marża 1,25%

co rok

oszczędnościowa

1.01.2015 – 31.01.2015

EDO0125

10-letnie

100,00; 99,90 przy zamianie

zmienne, 3,00%1

inflacja3 + marża 1,50%

kapitalizacja po roku, wypłata po 10 latach

oszczędnościowa

1.01.2015 – 31.01.2015

 

1 – oprocentowanie w skali roku, w pierwszym okresie odsetkowym.

2 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

3 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe– dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia). Skarb Państwa emituje:

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (DOS), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu razem z nominałem, oprocentowanie stałe ustalone przez Emitenta, wykup po 2 latach od dnia zakupu.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej (TOZ),cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, obliczane co pół roku na podstawie stawki WIBOR 6M (średnia stawka, po której największe banki w Polsce pożyczają sobie środki pieniężne na okres 6 miesięcy), odsetki wypłacane co pół roku (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 3 latach od dnia zakupu.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z nominałem), wykup po 4 latach od dnia zakupu.

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO), cena sprzedaży 100 zł – równa wartości nominalnej, oprocentowanie stanowiące sumę rocznej inflacji oraz marży ustalonej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji razem z nominałem, kapitalizacja roczna, wykup po 10 latach od dnia zakupu.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *