Foto FETA 2018 – KONKURS FOTOGRAFICZNY

GDAŃSK.  „Plama” Gdański Archipelag Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Foto FETA 2018! Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w roku ubiegłym. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy profesjonalistów oraz amatorów. Na prace czekamy do 1 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego)*.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy Foto FETA, rozpoczynającej XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

*Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu Foto FETA

I Organizator konkursu

„Plama” Gdański Archipelag Kultury – Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11
tel./fax: (0 58) 557-42-47
e-mail: daria@plama.art.pl (dot. konkursu Foto FETA)

www.gak.gda.pl

II Cele konkursu

 • prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu,

 • gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym,

 • przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć,

 • stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom.
  III Uczestnicy konkursu
  Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

  IV Format prac

 1. ZDJĘCIA POJEDYNCZE – nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) – fotografia kolorowa
  – nie mniejszy niż 30 x 40 (cm) – fotografia czarno-biała

 2. REPORTAŻ – max 5 zdjęć
  – nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) – fotografia kolorowa
  – nie mniejszy niż 15 x 21 (cm) – fotografia czarno-biała

Technika wykonania zdjęć – dowolna

V Termin nadsyłania prac i ogłoszenia wyników konkursu

 1. Termin nadsyłania prac upływa 1 czerwca 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

 2. Wszystkie prace prosimy przysyłać na adres organizatora z dopiskiem FOTO FETA.

 3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA rozpoczynającej XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

VI Warunki uczestnictwa

 1. Każda fotografia musi być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na odwrocie zdjęcia.

 2. Metryczka powinna zawierać „godło-kod” autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół, pion-poziom).

 3. Do nadesłanych fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym „godłem-kodem” autora zawierającą: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym, tel./fax, e-mail, oraz zgłoszone zdjęcia w formie elektronicznej. 

 4. Zgłoszenie musi zawierać podpisaną przez biorącego udział w konkursie zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu fotograficznego Foto FETA w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (D. U. UE L119 z 04.05.2016r.)”, a także podpisaną klauzulę informacyjną i klauzulę zgody z Załącznika nr 1.

 5. Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii.

 6. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach V-VI nie zostaną dopuszczone do konkursu.

VII Nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące nagrody:

 • I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,

 • II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,

 • III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,

 • Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

 1. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają ponadto od Organizatora torbę i koszulkę festiwalową.

 2. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymają od Organizatora torbę i plakat.

VIII Prawa organizatorów

 1. Organizator informuje, że zdjęcia wykorzystywane będą w celach promocyjnych festiwalu FETA, Gdańskiego Archipelagu Kultury i Miasta Gdańska.

 2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa zdjęć wprowadzone przez uczestnika konkursu.

 3. Organizator nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję do nadesłanych zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

 1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

 2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,

 3. wprowadzenie do obrotu,

 4. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

 1. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,

 2. wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

 3. wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,

 4. eksploatację w Internecie, na stronach www,

 5. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.

 1. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.

 2. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

 3. Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć i pozostają one jego własnością.

IX Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku , ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod nr 2/92.

 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji konkursu FOTO FETA.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń w konkursie.

 4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 6. Podanie danych osobowych w Zgłoszeniu do konkursu jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w konkursie.

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gak.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora („Plama” GAK, ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk Zaspa).

  2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

  3. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.

  4. Organizator pozostawia sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku nagród.

  5. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  6. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *