20 zadań dla rządu Kopacz od „Gabinetu cieni” BCC

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – zadania do końca kadencji rządu i ocena I kwartału 2015. Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, który istnieje od ponad trzech lat, dokonali oceny działań rządu w I kwartale br. na 2,7 punktu w skali od 0 do 5. To o 0,2 punktu więcej wobec IV kw. 2014 roku i o 0,4 punktu więcej w porównaniu do III kw. 2014. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 4 punkty, a więc aż o 1 punkt lepiej od ostatniej oceny działań poprzedniego szefa rządu, Donalda Tuska, za III kw. ubiegłego roku. To najwyższa ocena szefa rządu od początku działania gabinetu cieni BCC.

Najwyżej została oceniona aktywność rządu w obszarach: finanse, przedsiębiorczość, prawo gospodarcze, rynek i prawo pracy oraz infrastruktura (po 4 punkty), co związane jest z przynoszącą coraz lepsze efekty polityką rządu oraz zmianami prawnymi w tych dziedzinach.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie spółdzielczości, uregulowań dot. rynku finansowego, spółek Skarbu Państwa i środowiska naturalnego (tylko po 1 pkt).

Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w poniedziałek, 13 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, gabinet cieni rekomendował rządowi Ewy Kopacz listę wskazań-priorytetów, których realizację należy rozpocząć jeszcze przed końcem najbliższej kadencji i kontynuować już po wyborach. Tematem głównym były problemy polskiego górnictwa i branży energetycznej oraz propozycje koniecznych działań restrukturyzacyjnych i niezbędnych zmian strukturalnych.

Wskazania Dla Rządu Ewy Kopacz – 20 Priorytetów do końca Kadencji

 1. Aktualna kondycja górnictwa węgla kamiennego wymaga pilnego podjęcia niezbędnych działań naprawczych uwzględniających obecne i perspektywiczne realia rynkowe, a także konieczność racjonalnych zmian strukturalnych.
 2. Ze względu na zbliżający się koniec obecnej kadencji Parlamentu, priorytetem jest doprowadzenie do uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – następczyni Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Ta nowa ustawa niezbędna jest do pokonania już prawie dwuletniego pata w prowadzeniu działań, wynikających z zapisów wciąż obowiązującej ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

 1. Zrealizowana jak najszybciej, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi jesienią br., powinna być inicjatywa ustawowa prezydenta dotycząca kilku ważnych zmian w  Ordynacji podatkowej.
 2. Budżet 2016 – deficyt finansów publicznych wyraźnie poniżej 3%.

Przed wyborami minister finansów ma przygotować dla rządu, a rząd przesłać do Sejmu i Senatu, projekt budżetu na 2016 rok. Priorytetem powinno być przygotowanie takiego budżetu, aby wreszcie wynik sektora finansów publicznych w roku 2016 był wyraźnie poniżej 3% PKB, co jest warunkiem zakończenia przez Komisję UE procedury nadmiernego deficytu.

 1. Przyspieszenie wykorzystania pieniędzy unijnych z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013.

Do końca roku mamy do wydania jeszcze prawie 47 mld zł z Unii Europejskiej z mijającej perspektywy 2007-2013, czyli prawie 17 proc. z całkowitej kwoty 282 mld zł (68 mld euro) przyznanych Polsce środków z UE w ramach polityki spójności.

 1. Zadeklarowanie i realizacja obecności Polski w procesie tworzenia Unii Bankowej w Unii Europejskiej oraz działania na rzecz obecności Polski w strefie euro.
 2. Skuteczna walka z oszustwami podatkowymi w podatku VAT.

Luka budżetowa w VAT jest szacowana na 30-40 mld zł, z czego zasadnicza część przypada na skutki oszustw podatkowych; egzekucja należności budżetowych z tego tytułu nie przekracza 5% w skali roku. Bardzo szeroka skala oszustw podatkowych skutkuje zaburzeniami rynkowymi (konkurencja).

 1. Podjęcie prac nad ograniczeniem i likwidacją przywilejów emerytalnych (zwłaszcza w górnictwie) oraz zmiany w systemie rentowym, ograniczenie i likwidacja deficytu funduszu rentowego.
 2. Uchwalenie ustawy o nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa.

Jej brak wpływa na pogarszający się sposób zarządzania firmami państwowymi.

 1. Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa, ponieważ gros działalności tego resortu „wchodzi” w zakres prac innych ministerstw.

Natomiast, ważne dla gospodarki, zadania prywatyzacyjne należy ulokować w odrębnej agencji lub w nowym departamencie wchodzącym w skład Ministerstwa Gospodarki.

 1. Zmiany prawne wprowadzające zachęty dla inwestorów kapitałowych inwestujących w innowacje, nowe technologie i startupy.

Skoordynowanie po stronie rządu działań związanych ze startupami i przedsiębiorczością. Wprowadzenie zmian w prawie wizowym umożliwiających przyjazd obcokrajowców chcących inwestować i rozwijać swoje startupy w kraju.

 1. Zorganizowanie „białego szczytu ponad podziałami”, którego efektem byłoby uzyskanie narodowego konsensu w sprawie długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia.

System ochrony zdrowia w Polsce wymaga pilnie stworzenia, ponad partyjnymi podziałami i interesami, pod patronatem prezydenta RP, takiej wizji i strategii z uwzględnieniem wszystkich wyzwań, jakie przed nim stoją, w tym – przede wszystkim –  problemu starzejącego się społeczeństwa. Jest to fundamentalna  sprawa, bowiem różne zmiany i nowe regulacje, jakie są wprowadzane przez kolejne rządy nie zapewniają spójności, harmonii i efektywności systemu ochrony zdrowia.

 1. Bezwzględnym priorytetem w obszarze infrastruktury pozostaje modernizacja sieci kolejowej, taboru oraz dalsza restrukturyzacja spółek kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem Kolei Regionalnych.
 2. Usprawnienie systemu zamawiania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, aby efektywnie modernizować polską armię.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury uchwalenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dla ubogich, finansowanej przez państwo.
 4. Priorytetem rządu w obszarze środowiskowym powinno być skoncentrowanie działań na obniżeniu poziomu zanieczyszczenia powietrza w całej Polsce.

Prawie 50 tysięcy Polaków umiera co roku z powodu drastycznie wysokich stężeń pyłów i wyjątkowo rakotwórczego beznzoalfapirenu.

 1. Podjęcie działań ograniczających rozproszenie funduszy promocyjnych na zbyt dużą liczbę agend wykonawczych, aby zwiększyć efektywność wydawania środków i wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą.
 2. Rozpoczęcie przez rząd prac nad ustawowym uregulowaniem systemu stanowienia prawa w Polsce i wyeliminowanie przypadków  naruszania procedur, zawartych w Regulaminie pracy Rady Ministrów z 2014 r.
 3. Zwiększanie możliwości dostępu do Internetu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości wykorzystania tego medium.

Zwiększenie potrzeby wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie nauczania (głównie w szkolnictwie), a także dostarczenie zintegrowanych i kompleksowych elektronicznych usług administracji publicznej.

 1. Znowelizowanie ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Wniosek taki przekazany został do Sejmu w raporcie o sytuacji w spółdzielniach socjalnych. Brakuje odpowiedniego wsparcia rządowego a sama ustawa zawiera wiele zapisów, które hamują zakładanie, a później już funkcjonowanie tych spółdzielni w praktyce.

Pełny raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC oraz oceny i rekomendacje dostępne są na stronie www.bcc.org.pl.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *