Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Oddziału Gdańskiego SDP

GDAŃSK. Powołano sześcioosobowy Zarząd, który podczas pierwszego spotkania ukonstytuował się następująco: Tadeusz Woźniak – prezes, Janusz Wikowski – wiceprezes, Jacek Naliwajek – skarbnik, Andrzej Gojke – sekretarz, Anna Klim – członek Zarządu, Krzysztof M. Załuski – członek Zarządu.                  

Protokół

z Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego członków Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, odbytego 22 listopada 2016 r. w budynku redakcji „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku, Targ Drzewny 9-11.

W zebraniu, wg załącznika listy obecności, uczestniczyło 22 osoby (lista w załączeniu). W czasie zebrania liczba uczestników zmieniała się.

Porządek zebrania:

 1. Powitanie
 2. Uczczenie pamięci zmarłych kol. kol.: Aliny Główczyńskiej, Janusza Bałandy-Rydzewskiego, Grzegorza Kurkiewicza
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania
 4. Powołanie Prezydium Zebrania, przewodniczącego i sekretarza
 5. Powołanie Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i   Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom
 11. Wybory prezesa
 12. Wybory władz Oddziału
 13. Przyjęcie uchwał i wniosków
 14. Sprawy organizacyjne
 15. Zamknięcie obrad

Przebieg zebrania

 1. Obrady otworzył Tadeusz Woźniak, prezes Oddziału Gdańskiego SDP witając przybyłych członków Oddziału oraz gościa – red. Stefana Truszczyńskiego – sekretarza generalnego Zarządu Głównego SDP.
 2. Minutą ciszy uczczono zmarłych w minionej kadencji członków Oddziału, red. red.: Alinę Główczyńską, Janusza Bałandę-Rydzewskiego, Grzegorza Kurkiewicza.
 3. Po wprowadzeniu formalnych poprawek i uzupełnień porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
 4. Do Prezydium Zebrania zgłoszono kandydatury red. Wojciecha Łukasiewicza i red. Macieja Goniszewskiego. Kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku głosowania jawnego obydwaj kandydaci zostali przyjęci – 19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. W Prezydium Wojciech Łukasiewicz obejmuje funkcję przewodniczącego a Maciej Goniszewski sekretarza.
 5. Wojciech Łukasiewicz wnioskuje o niepowoływanie Komisji Wyborczej, a przekazanie jej funkcji całemu Zebraniu. Za przyjęciem wniosku głosuje 21 osób, jedna się wstrzymuje. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury Marii Giedz i Marka Nowaka. Kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Wojciech Łukasiewicz wnioskuje o niepowoływanie Komisji Wniosków i Uchwał, a przekazanie jej funkcji Zebraniu i Prezydium. Wniosek zostaje przyjęty jednogłośnie.
 6. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu składa Tadeusz Woźniak (tekst sprawozdania w załączeniu).
 7. Sprawozdanie z działalności ustępującej Komisji Rewizyjnej składa Edmund Szczesiak (tekst sprawozdania w załączeniu).
 8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawia Jan Jakubowski (tekst sprawozdania w załączeniu).
 9. Przewodniczący Prezydium ogłasza rozpoczęcie dyskusji na temat sprawozdań oraz działalności Oddziału Gdańskiego SDP. Red. Jan Jakubowski wyraża swoją dezaprobatę dla angażowania się dziennikarzy w demonstracje polityczne. Jako przykład podaje zaangażowanie w marsz KOD-u. Jacek Naliwajek zwraca uwagę, że KOD nie jest partią polityczną. Uczestnicy Zebrania zgadzają się, że uczestnictwo dziennikarzy w tego typu wydarzeniach, o ile nie jest uzasadnione wykonywaniem obowiązków zawodowych, jest naganne. Red. Stefan Truszczyński zdał relację z działań mających na celu powstrzymanie publikacji szkalującej Edmunda Krasowskiego (przypisano mu działania, które popełniła inna osoba). Relacjonuje też spór z Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Red. Janusz Wikowski zapowiada podjęcie przez nowy Zarząd Oddziału starań obligujących Zarząd Główny SDP do umożliwienia oddziałom Stowarzyszenia stworzenie własnych stron na portalu SDP w celu informowania o ich bieżącej działalności. Red. Krzysztof M. Załuski informuje, że przedsiębiorstwo Energa będzie sponsorem nagrody SDP za debiut dziennikarski dla dziennikarzy do lat 30.
 10. Edmund Szczesiak w imieniu Komisji Rewizyjnej składa wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku głosowania jawnego Komisja Rewizyjna otrzymuje absolutorium – 18 głosów za, 2 wstrzymujące się.
 11. Red. Edmund Szczesiak zgłasza kandydaturę Tadeusza Woźniaka na prezesa nowego Zarządu Oddziału Gdańskiego SDP. Kandydat wyraził zgodę.
 12. W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie wniosek Wojciecha Łukasiewicza, żeby nowy Zarząd funkcjonował w składzie pięcioosobowym. Jednogłośnie przegłosowano powołanie Adama Mazurka na miejsce Marii Giedz do Komisji Skrutacyjnej. Z uwagi na wątpliwości uczestników Zebrania, przewodniczący Prezydium zarządza głosowanie czy w ponownym głosowaniu powinno być trzech kandydatów, którzy uzyskali po 10 głosów, czy wszyscy czterej, którzy pozostali po pierwszym głosowaniu (Zebranie w momencie głosowania jawnego nie wiedziało, którzy z kandydatów otrzymali 10, a kto otrzymał 8 głosów). W powtórnym głosowaniu tajnym wszyscy trzej kandydaci otrzymali po 10 głosów. W wyniku głosowania (9 głosów za, 4 głosy przeciw, 7 głosów wstrzymujących się) został powołany sześcioosobowy Zarząd, który podczas pierwszego spotkania ukonstytuował się następująco: Tadeusz Woźniak – prezes, Janusz Wikowski – wiceprezes, Jacek Naliwajek – skarbnik, Andrzej Gojke – sekretarz, Anna Klim – członek Zarządu, Krzysztof M. Załuski – członek Zarządu. Przewodniczący Prezydium informuje, że Zebranie nie ma kompetencji do przyjęcia rezygnacji i powinna ona zostać złożona w formie pisemnej Zarządowi. W miejsce Marka Nowaka do Komisji Skrutacyjnej powołano Annę Klim.Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono kandydatury: Jana Jakubowskiego, Macieja Kostuna i Edmunda Krasowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym wszyscy kandydaci otrzymali po 17 głosów. Wszyscy kandydaci weszli w skład Sądu Koleżeńskiego, który ukonstytuował się następująco: Jan Jakubowski – przewodniczący, Edmund Krasowski – sekretarz, Maciej Kostun – członek.Na funkcję rzecznika dyscyplinarnego zaproponowany został Krzysztof  Kurkiewicz. Kandydat wyraził zgodę. W wyniku głosowania jednogłośnie powierzono mu pełnienie tej funkcji.
 1. Do Prezydium nie wpłynęły propozycje uchwał i wniosków
 2. Nie zgłoszono spraw organizacyjnych.

W wolnych głosach red. Stefan Truszczyński podzielił się wrażeniami z wyjazdu służbowego do Paryża oraz omówił sprawy związane z działalnością SDP na forum europejskim. Poinformował o działalności podejmowanej przez inne oddziały SDP.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad red. Wojciech Łukasiewicz zakończył Zebranie.

 

     Maciej Goniszewski                                      Wojciech Łukasiewicz

Sekretarz                                                     Przewodniczący Prezydium Zebrania

Gdańsk, 29.XI.2016 r.

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *