Red. Woźniak szefem SDP na Pomorzu

sdp-img_0830

Tadeusz Woźniak i Andrzej Gojke. Fot. Janusz Wikowski

GDAŃSK. Tadeusz Woźniak, publicysta „Dziennika Bałtyckiego”  został na kolejną kadencję prezesem Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

22 listopada w salce konferencyjnej „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku na Targu Drzewnym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Gości przywitała red. Bogdana Wachowska – zastępca redaktora naczelnego „Dziennika”. Na zebranie przybył red. Stefan Truszczyński – sekretarz generalny SDP. Sprawozdanie z prac Zarządu minionej kadencji 2013 – 2016 przedstawił prezes Oddziału Gdańskiego red. Tadeusz Woźniak. Działalność Zarządu została oceniona pozytywnie.

Na nową 3-letnią kadencję mandat prezesa  Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich otrzymał red. Tadeusz Woźniak – publicysta „Dziennika Bałtyckiego” (autor reportaży oraz serii książek „Porady Ojca Grande” – współautorstwa Marzeny Woźniak).

Wiceprezesem Oddziału SDP został red. Janusz Wikowski (publicysta, zastępca redaktora naczelnego Portalu i Miesięcznika „Nasz Gdańsk”, st. wykładowca dziennikarstwa).

Skarbnikiem został red. Jacek Naliwajek (Radio Gdańsk), Sekretarzem – Andrzej Gojke (fotoreporter). Członkiem Zarządu OM SDP jest Krzysztof M. Załuski (publicysta, szef Biura Prasowego Grupy Energa). Do Zarządu kandydowała także Anna Klim (publicystka), jednakże podczas trwania zebrania zrezygnowała z członkostwa w Zarządzie OM SDP.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano red. Marię Giedz (przewodnicząca), red. Edmunda Szczesiaka i red. Marka Nowaka. Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: red. Jana Jakubowskiego (przewodniczący), red. Macieja Kostuna i red. Edmunda Krasowskiego. Rzecznikiem dyscyplinarnym w nowej kadencji jest red. Krzysztof Kurkiewicz.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gdańskiego SDP w kadencji 2013 – 2016 (przedstawione w imieniu Zarządu przez red. Tadeusza Woźniaka)

W kadencji 2013-2016 Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich działał w składzie: Tadeusz Woźniak – prezes, Janusz Wikowski – wiceprezes, Jacek Naliwajek – skarbnik, Adam Mazurek – sekretarz, Andrzej Gojke – członek Zarządu. Obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnił red. Edmund Szczesiak, przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego był kol. Jan Jakubowski, a rzecznikiem dyscyplinarnym – Krzysztof Kurkiewicz. Wyboru władz dokonano na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 13.05.2013 r.

Podczas trwania kadencji Zarząd odbył kilkadziesiąt posiedzeń i spotkań, w tym kilkanaście posiedzeń Zarządu, trzy uroczyste spotkania opłatkowe z udziałem: ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, marszałka Sejmu Tadeusza Fiszbacha, Teresy Bochwic – członka Zarządu Głównego SDP i Stefana Truszczyńskiego – sekretarza generalnego SDP. Do spotkań uroczystych należy też zaliczyć cztery listopadowe spotkania w latach: 2013, 2014, 2015 i tegoroczne, organizowane wspólnie z Oddziałem Morskim SDRP po dorocznych mszach w intencji zmarłych dziennikarzy ze środowiska Wybrzeża. Według posiadanych deklaracji Oddział nasz liczy ponad 100 członków, w rzeczywistości aktywność przejawia zaledwie połowa tego stanu.

W toku kadencji Zarząd Oddziału zachęcał członków SDP, którzy z jakichś względów zawiesili swoją aktywność (także w opłatach członkowskich) do skorzystania z uchwały władz centralnych SDP o abolicji. Taka możliwość – dogodna finansowo – został stworzona i jest otwarciem dla Kolegów i Koleżanek na włączenie się do działalności. Podczas trwania kadencji przyjęliśmy w szeregi SDP kilkunastu nowych dziennikarzy, spełniających wymogi formalne i merytoryczne..

Realizując postulat ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Zarząd Oddziału zapoczątkował cykl spotkań dyskusyjnych pod wspólnym tytułem „Forum dziennikarzy”. Jako pierwsze odbyło się w piątek 28.06.2013 r. spotkanie z red. Przemysławem Semczukiem, autorem książki „Czarna wołga. Kryminalna historia PRL”, drugiej książki tego dziennikarza, publicysty związanego z „Newsweek Polska”, członka Oddziału Krakowskiego SDP. Spotkanie odbyło się w sali Studia im. Janusza Hajduna Radia Gdańsk, przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Gdańsku –Wrzeszczu nie wzbudzając większego zainteresowania koleżanek i kolegów. Z podobną reakcją spotkały się niestety dwa następne spotkania z tego cyklu: z red. Jadwigą Chmielowską – członkiem Zarządu Głównego SDP i naszą koleżanką red. Marią Giedz – podróżniczką, specjalistką od problematyki Bliskiego Wschodu, m. in. Kurdów, zorganizowane w malowniczej scenerii rancza – ogrodu zoologicznego w Rumi, należącego do członka Zarządu – Adama Mazurka. Seans wyświetlanych zdjęć i niemniej barwnych opowieści Marysi spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Rumi i znajomych Adama, licznie przybyłych na spotkanie. Z podobnie skromnym zainteresowaniem „cieszyły się” inne spotkania, których Zarząd był organizatorem lub beneficjentem, jak choćby: spotkanie z Krzysztofem Skowrońskim – prezesem Zarządu Głównego SDP, odbywające się na plebanii kościoła św. Brygidy, z red. Krzysztofem Sumlińskim – tamże, czy też odbywające się w Ratuszu Staromiejskim spotkania promujące książki naszych członków: red. Barbary Szczepuły i red. Andrzeja Drzycimskiego, którzy za naszym pośrednictwem zapraszali wszystkich dziennikarzy. Czyżby to znaczyło, że idea spotkań dyskusyjnych już nie cieszy się zainteresowaniem? Czy też różnice poglądów politycznych tak bardzo zdezintegrowały nasze środowisko, że nie chcemy lub nie potrafimy rozmawiać ze sobą?

W rezultacie wyborów na zebraniu 16.09. 2014 r. delegatami Oddziału Gdańskiego na Krajowy Walny Zjazd SDP, który odbywał się 25 –26.X.2014 r w Warszawie, zostali koledzy: Andrzej Gojke, Tadeusz Knade, Adam Mazurek i Tadeusz Woźniak. Złożonego chorobą Tadeusza Knadego zastąpił na Zjeździe (wybrany przezornie jako rezerwowy delegat) kol. Krzysztof Załuski. Ponadto mandaty delegatów posiadali członkowie ustępujących władz, spośród członków naszego Oddziału: Maria Giedz i Janusz Wikowski. Członkowie naszego Oddziału bardzo aktywnie uczestniczyli w obradach Krajowego Zjazdu SDP. Kol. Tadeusz Woźniak wybrany został przewodniczącym prezydium Zjazdu i zyskał sobie uznanie za dwudniowy trud prowadzenia obrad, czego dowodem był m.in. wybór do Zarządu Głównego SDP. Wysoko oceniono też dotychczasową aktywność Marii Giedz i Janusza Wikowskiego. Oboje wybrani zostali do kierowniczych gremiów Stowarzyszenia: kol. Maria Giedz jest członkiem Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, a Janusz Wikowski jest – jako wiceprzewodniczący – filarem Głównej Komisji Rewizyjnej.

Kol. Henryk Dobosz-Kinaszewska została wybrana z rekomendacji SDP do grona Rady Programowej Radia Gdańsk.

Ważnym polem działania Oddziału było przygotowanie słownika dziennikarzy Pomorza. Nasi przedstawiciele: Janusz Wikowski, Tadeusz Woźniak, wspierani przez Henrykę Dobosz-Kinaszewską i Marzenę Burczycką-Woźniak aktywnie współpracowali z Zarządem Oddziału Morskiego SDRP w realizacji projektu wydawniczego „Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2013”. W myśl podpisanej 2.07.2013 r. umowy wyżej wymienieni weszli w skład zespołu redakcyjnego „Słownika” jako reprezentacja Oddziału Gdańskiego SDP. Oznaczało to w praktyce cotygodniowe (we wtorki) spotkania w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki z przedstawicielami z Oddziału Morskiego SDRP: Grażyną Bral, Aliną Kietrys, Grażyną Murawską, Januszem Deręgowskim i Jerzym Modelem w ramach wspólnej pracy redakcyjnej nad przygotowaniem tego wydawnictwa oraz starań dla pozyskania środków umożliwiających publikację „Słownika” w postaci książkowej. Ta praca zaowocowała realnymi rezultatami. Powstało wartościowe wydawnictwo, poprawione i wzbogacone o kilkaset haseł w stosunku do poprzedniego wydania. Prace dziennikarsko- edytorskie wszystkich członków zespołu redakcyjnego zostały wykonane społecznie. Jak również wszelkie działania marketingowe, a warto zauważyć, że dzięki naszym staraniom udało się pozyskać kilkanaście tysięcy złotych na pokrycie kosztów wydawniczych, m.in.: dotacja 6000 zł z Zarządu Głównego SDP, 2500 zł – reklama Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu, 3000 – reklama Radia Gdańsk, 2000 zł – promocyjny zakup egzemplarzy „Słownika” przez Urząd Miasta Gdyni. Zwieńczeniem wszelkich prac związanych ze „Słownikiem” była uroczysta promocja wydawnictwa 16.06.2015 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury przy ul. Korzennej 33-35 w Gdańsku, której Oddział Gdański SDP był współgospodarzem.

Zarząd Oddziału wspierał działania wybrzeżowych działaczy Związku Zawodowego Pracowników Twórczych i Technicznych Mediów Polskich Wizja zmierzające do unieważnienia decyzji Zarządu TVP SA w sprawie outsourcingu 411 pracowników TVP i przywrócenia tym pracownikom faktycznego i prawnego statusu osób nadal zatrudnionych w TVP SA. Między innymi inicjując akcję poparcia Zarządu Głównego SDP dla działań Zarządu Głównego Wizji.

Udzieliliśmy też realnego poparcia naszym koleżankom: Henryce Dobosz-Kinaszewskiej i Maryli Mrozińskiej w staraniach o dofinansowanie realizacji filmu dokumentalnego pt. „Czarni” ze środków Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. W tych staraniach, gdzie wobec Urzędu Marszałkowskiego stroną był Zarząd Główny SDP, prezesowi naszego Oddziału zostało udzielone pisemne pełnomocnictwo obligujące do pośredniczenia w urzędniczych poczynaniach. Mamy nadzieję, że i w tym przypadku zwieńczeniem działań będzie wartościowe dzieło – film „Czarni”.

Kol. Tadeusz Woźniak od 2013 r. jest członkiem jury dorocznych nagród dziennikarskich SDP oraz anty-nagrody „Hiena Roku”.

Przez cały czas trwania kadencji członkowie Zarządu naszego Oddziału aktywnie uczestniczyli w pracach naczelnych struktur SDP, w posiedzeniach Zarządów jak również w obradach Nadzwyczajnego Zjazdu SDP, który odbył się w dniach 25-26.04.2015 r. w Kazimierzu. Nasi delegaci aktywnie uczestniczyli w wypracowaniu uchwał tego Zjazdu. Kol. Janusz Wikowski był wiceprzewodniczącym Zjazdu w Kazimierzu.. Podjęto tam wiele istotnych uchwał odzwierciedlających stanowisko naszego Oddziału w sprawach mediów regionalnych i lokalnych. Krytycznie oceniono działania władz centralnych Telewizji publicznej dotyczące wypełniania misji publicznej zapisanej w ustawie.

SDP wyraziło gotowość do aktywnego włączenia się w proces przygotowania rozwiązań systemowych dotyczących kształtu i funkcjonowania mediów publicznych (formy organizacyjno – prawnej, systemu finansowania oraz skutecznej kontroli wykonywania misji i gwarancji dla dziennikarzy z obowiązującą klauzulą sumienia) mających prowadzić do uzdrowienia sytuacji.

W pierwszych dniach tego roku Zarząd Oddziału Gdańskiego SDP, odpowiadając na pismo Zarządu Głównego SDP zachęcające do zgłoszenia kandydatów rekomendowanych na stanowiska kierownicze w regionalnych mediach publicznych, odbył szereg spotkań i rozmów, w wyniku których zgłosił następujące osoby: na stanowiska – prezesa, redaktora nacz. Radia Gdańsk – red. Lecha Parella – dotychczasowego prezesa tego Radia, a na stanowisko jego zastępcy red. Jacka Naliwajka – aktualnego zastępcę redaktora naczelnego; na stanowisko dyrektora gdańskiego ośrodka TVP Zarząd Oddz. Gdańskiego SDP rekomendował red. Janusza Wikowskiego. Spośród tych propozycji tylko red. Jacek Naliwajek uzyskał, to znaczy zachował wskazane stanowisko i to bynajmniej nie z powodu rekomendacji SDP ale własnych, realnych zasług i kompetencji. Z nominacji decydentów dyrektorem gdańskiego ośrodka TVP została Joanna Strzemieczna a prezesem, redaktorem naczelnym Radia Gdańsk – red. Andrzej Liberadzki. Tę ostatnią nominację poczytujemy sobie jako środowiskowy sukces społeczności SDP-owskiej z tej racji, że red. Andrzej Liberadzki jest wieloletnim członkiem naszego Oddziału, ostatnio bardzo przykładnie opłacającym składki…

W tym miejscu pragnę wspomnieć o smutnej ale ważnej działalności Zarządu, jaką były „ostatnie pożegnania” członków SDP – podczas pogrzebów a także na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, co było możliwe dzięki życzliwości jego aktualnego kierownictwa z red. Mariuszem Szmidką na czele. Uczestniczyliśmy we wszystkich pożegnaniach członków naszego Oddziału, a w tych na łamach również członków SDRP, jak i niezrzeszonych, jak choćby tak zasłużonego dla Wybrzeża indywidualisty, dziennikarza – poety red. Stanisława Pestki – pseudonim Jan Zbrzyca czy Stefana Figlarowicza.

W swoich działaniach staraliśmy się kierować zawsze wyborem tego, co ważne i dobre dla środowiska dziennikarskiego Wybrzeża. W tym duchu podejmowaliśmy też współpracę z Oddziałem Morskim SDRP.

Zarząd występował w obronie dobrego imienia członków Oddziału. W czerwcu tego roku wystosowaliśmy do Zarządu Głównego pismo domagające się właściwej reakcji na rozpowszechnianie nieprawdziwych, szkalujących opinii przez Grzegorza Jankowskiego w książce „Fakt. Tak było naprawdę” na temat rzekomych zachowań kol. Edmunda Krasowskiego. Zobligowany naszym ponagleniem, jak również zdecydowanym stanowiskiem sekretarza generalnego SDP – red. Stefana Truszczyńskiego Zarząd Główny SDP wydał oświadczenie piętnujące tego rodzaju praktyki autora i wydawcy, wspierające działania kol. E. Krasowskiego, dochodzącego swoich praw w postępowaniu sądowym. Zarząd Oddziału także reagował na przypadki utrudnień władz lokalnych w dostępie dziennikarzy do informacji.

W łonie Zarządu, podczas spotkań i na co dzień panowała dobra atmosfera współpracy i koleżeńskiej życzliwości. Czy na koncie działalności naszego Zarządu są tylko osiągnięcia i sukcesy? Zapewne nie. Jak zwykle można było działać więcej i lepiej. Na nasze usprawiedliwienie wszyscy jeszcze jesteśmy aktywni zawodowo i nie zawsze starczało nam czasu na działalność społeczną. Liczę na zrozumienie i usprawiedliwienie uchybień w naszej pracy, szczególnie w zakresie sekretarsko-informacyjnym, co wynikało z doniosłych zdarzeń w życiu prywatnym naszego sekretarza kol. Adama Mazurka, który w trakcie tej kadencji ożenił się, zamieszkał pod Warszawą, gdzie uruchomił nową, interesującą działalność gospodarczą, odbył kilkanaście dalekich podróży zagranicznych, doczekał się kolejnej córeczki. Ponieważ tego rodzaju dokonań nie da się – bo nie można – zaliczyć na poczet osiągnięć Zarządu Oddziału Gdańskiego SDP, nie będę się rozwodził (nomen omen), dlaczego nie mógł kolegi Adama Mazurka zastąpić skutecznie kol. Andrzej Gojke, aczkolwiek pewne próby były czynione i kilka protokołów z zebrań Zarządu zostało sporządzonych jego ręką.

Aha, jeszcze dwie ważne kwestie. Pierwsza – Zarząd Oddziału Gdańskiego w odpowiedzi na pismo Zarządu Głównego SDP wystąpił 14 X br. z wnioskiem o uhonorowanie odznaczeniami państwowymi 10 naszych, długoletnich członków SDP w uznaniu ich zasług w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Druga kwestia, także z zakresu uznaniowego, to zaproszenie przedstawiciela SDP do udziału w pracach Pomorskiej Rady Oświatowej, wystosowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, co również poczytujemy jako renesans uznania jakim cieszyła się ta organizacja. Rekomendowaliśmy do PRO red. Jacka Naliwajka.

Na tym kończymy nasze sprawozdanie zaakceptowane – po naniesieniu poprawek i uzupełnień – przez Zarząd na zebraniu dnia 7 XI 2016 r.

Za Zarząd

Tadeusz Woźniak

prezes

sdp-img_0865 sdp-img_0838 sdp-img_0830 sdp-img_0824 sdp-img_0820 sdp-img_0799 sdp-img_0801 sdp-img_0804 sdp-img_0818 sdp-img_0819 sdp-img_0797 sdp-img_0793 sdp-img_0789 sdp-img_0788 sdp-img_0784 sdp-img_0782 sdp-img_0770 sdp-img_0764 sdp-img_0763

Może zainteresuje Cię:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *