Do czego upoważnia legitymacja SDP?

  • – do wejścia do Sejmu RP
  • – do bezpłatnego korzystania z usług medycznych w ambulatorium na ul. Foksal
  • – do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym

poza tym:

  • – ułatwia zbieranie materiałów prasowych
  • – daje prawo bezpłatnego wstępu do większości muzeów w Europie
  • – zezwala na uczestniczenie w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
  • – zobowiązuje do przestrzegania statutu i regularnego opłacania składek

Kto może wstąpić do SDP?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia – określa statut SDP, r. III. Osoba będąca dziennikarzem publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem – emerytem lub rencistą. Również osoba legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Jak wygląda procedura przyjęcia do SDP?

Kandydat, mający co najmniej dwuletni staż w dziennikarstwie, wypełnia druk ankiety, na której rekomenduje go dwóch członków naszego stowarzyszenia; do deklaracji należy dołączyć wycinki prasowe z publikacjami bądź taśmy, a także fotografię.

Wszystkie te materiały należy złożyć w sekretariacie oddziału SDP, właściwego dla miejsca zamieszkania dziennikarza ubiegającego się o członkostwo. Komisja Członkowska, która je rozpatruje i kwalifikuje, zbiera się okresowo, w zależności od ilości zgłoszeń, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni. Po wyrażeniu przez komisję pozytywnej opinii – wniosek o przyjęcie dziennikarza na członka SDP zatwierdza zarząd oddziału

Ile wynosi miesięczna składka?

6 zł od pracujących, 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów studiów dziennych. Dodatkowo uiszcza się jednorazowe opłaty 5 zł (na rzecz IFJ) i 10 zł (wyrobienie legitymacji). Uwaga: opłaty pobiera się z góry za ważność legitymacji przez kolejne miesiące do końca roku.